top of page

The Sushi Boutique

 

The Sushi Boutique | Algemene Voorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid

2.0 | 05-04-2024

The Sushi Boutique

Vestigings- & bezoekadres:
Doctor Kuyperkade 10, 3142 GB Maassluis

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0642409998
Bereikbaarheid: raadpleeg de openingstijden op de website
E-mail: info@thesushiboutique.nl

Kamer van Koophandel: 69430683
BTW-identificatienummer: NL002374945B03

 

Ontwikkelaar van deze besteldienst:

Foodticket B.V.
(Besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid)
Handelend onder de naam/namen: Foodticket

Vestigings- & bezoekadres:
Bestevaer 44A, 1271 XZ Huizen

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 035 - 3502070
E-mail: info@foodticket.nl
Bereikbaarheid: ma t/m vr 09:00 uur tot 22:00 uur, za en zo 14:00 uur tot 22:00 uur

KvK-nummer: 60118741
BTW-identificatienummer: NL853772873B01

 

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Daar waar in deze algemene voorwaarden “u” of “uw” wordt genoemd, wordt daarmee steeds bedoeld: u, de natuurlijke- of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst voor de levering van producten sluit met ons, The Sushi Boutique gevestigd aan Doctor Kuyperkade 10, 3142 GB te Maassluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 69430683 (hierna aangeduid als “Restauranthouder”). 

 

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Inhoudsopgave

 1. Algemene voorwaarden

 2. Privacybeleid

 3. Cookiebeleid


 

1. Algemene voorwaarden

 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.  

 2. Bederfelijke Producten: voedsel(waren)/goederen met een uiterste consumptiedatum (‘te gebruiken tot’).

 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Restauranthouder en U, op basis waarvan Restauranthouder u producten zal leveren en waarvan onderhavige Algemene Voorwaarden, alsmede het door u conform deze Algemene Voorwaarden bestelde aanbod onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 4. Website: de website (al dan niet in app-vorm) van Restauranthouder.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Restauranthouder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien u wilt afwijken van deze Algemene Voorwaarden of van de geplaatste bestelling, dan is Restauranthouder hier enkel aan gebonden indien deze afwijking expliciet is aanvaard.

 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kunt u zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

 1. Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Indien bezorgkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Restauranthouder kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Restauranthouder afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de bestelling definitief maakt door in het bestelproces op ‘Bestelling plaatsen’ te drukken en daarbij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te accepteren, en u de al dan niet automatisch gegenereerde bestelbevestiging van Restauranthouder ontvangt.

 2. Restauranthouder bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van uw bestelling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet is bevestigd, is de bestelling mogelijk niet goed doorgekomen en dient u contact op te nemen met Restauranthouder.

 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door u onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Restauranthouder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 1. Bestellen, bezorgen en afhalen

 1. Zodra de bestelling door Restauranthouder is ontvangen en de Overeenkomst conform Artikel 4.1 tot stand is gekomen, zal deze zich inspannen om – afhankelijk van wat u in het bestelproces heeft geselecteerd – de bestelling zo spoedig mogelijk:

 1. bij u te bezorgen; of

 2. gereed te maken voor afhalen door U.

 1. Restauranthouder raadt u aan om de geleverde bestelling te inspecteren en de daarbij gebleken ontbrekingen of gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur telefonisch, te melden.

 2. Na het plaatsen van de bestelling dient u bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat u bij aanmelding of bestelling heeft opgegeven, in verband met de bestellingsstatus.

 3. Indien u bij de bestelling heeft gekozen voor bezorging, dient u na het bestellen aanwezig te zijn op het bij de bestelling doorgegeven bezorgadres, zodat u de bestelling in ontvangst kunt nemen. Indien u niet aanwezig bent op het moment van aflevering, zal Restauranthouder zich inspannen om contact met u op te nemen om in overleg met u alle in redelijkheid te bepalen waar de bestelling achter zal worden gelaten. Indien u in die gevallen niet bereikbaar bent is Restauranthouder gerechtigd om de bestelling naar eigen inzicht op een redelijke plaats in de buurt van het door u doorgegeven bezorgadres achter te laten. In beide gevallen geldt de bestelling dan als geleverd.

 4. Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de Website staat aangegeven.

 5. Indien u bij de bestelling heeft gekozen voor afhalen, dient u op de in de bestelbevestiging en/of Website aangegeven tijd aanwezig te zijn op de daarin aangegeven afhaallocatie.

 6. De openings- en sluitingstijden voor zowel bezorging als afhalen staan vermeld op de Website. Deze tijden kunnen van elkaar verschillen.

 7. Alhoewel er gestreefd wordt om uw bestelling binnen de aangegeven tijd op de het door u aangegeven adres te leveren, zijn er bepaalde omstandigheden zoals het weer, de drukte en het verkeer, die ertoe bijdragen dat deze bezorgtijd niet kan worden gehaald.

 8. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Restauranthouder.

 9. Het risico van de bestelling gaat naar u over zodra de bestelling is betaald en geleverd.

 1. Fooi

 1. Tijdens of na het plaatsen van de bestelling kunt u ervoor kiezen om een fooi te geven.. Restauranthouder is vrij in het verdelen van de door u gegeven fooi onder haar medewerkers. De fooi draagt niet bij aan het door u verschuldigde bedrag voor de bestelling.

 2. Na bevestiging van betaling van de fooi is het niet meer mogelijk om de fooi te annuleren.

 1. Annulering

 1. Aan u komt geen herroepingsrecht toe, omdat de producten die Restauranthouder aanbiedt Bederfelijke Producten betreffen.

 2. Na het plaatsen van de bestelling en ontvangst van de al dan niet geautomatiseerde bevestiging daarvan is het nier meer mogelijk voor u om de bestelling te annuleren, tenzij die mogelijkheid tijdens of na de bestelling expliciet staat aangegeven.

 3. Restauranthouder kan uw bestelling annuleren indien:

 1. u op het tijdstip voor bezorging of afhalen niet bereikbaar of aanwezig bent zoals bedoeld in Artikel 5.3 en Artikel 5.4 ;

 2. de door u bestelde producten niet meer beschikbaar zijn; of

 3. er sprake is van overmacht.

 1. Bestellingen van of met alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet, kunnen alleen geleverd worden als u zich adequaat kan identificeren en voldoet aan de leeftijdsvereisten. Indien u aan het voorgaande niet voldoet, is Restauranthouder gerechtigd de bestelling te annuleren, of de bestelling te leveren zonder de producten met leeftijdslimiet. Indien een bestelling op grond van het voorgaande door Restauranthouder wordt gewijzigd, is Restauranthouder gerechtigd hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen ter hoogte van de waarde van de betreffende producten met leeftijdslimiet.

 2. Indien de bestelling wordt geannuleerd zoals bedoeld in Artikel 7.3.b, zal Restauranthouder uw betreffende betaling terugboeken op dezelfde rekening als waar uw betaling van is gedaan. Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode kan de verwerking maximaal veertien (14) dagen duren.

 1. Promotionele acties

 1. Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Restauranthouder niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

 1. Betaling

 1. Zodra de bestelling door Restauranthouder is ontvangen en de Overeenkomst conform Artikel 4.1 tot stand is gekomen bent u verplicht het in het besteloverzicht aangegeven bedrag voor de bestelling aan Restauranthouder te betalen.

 2. U dient betalingen aan Restauranthouder volgens één van de in de bestelprocedure en op de Website aangebodenbetaalmethoden te voldoen. Restauranthouder is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethode en kan deze ook van tijd tot tijd wijzigen. Indien de mogelijkheid tot betaling bij aflevering van een bezorgde bestelling (aan de bezorger) wordt aangeboden en door u wordt geselecteerd, bent u zich ervan bewust dat de bezorger uit veiligheidsoverwegingen beperkt wisselgeld bij zich heeft. U dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

 3. Indien u niet uiteindelijk betaald via de verschillende betaalopties en ook niet aan de bezorger dan voldoet u niet aan uw betalingsverplichting en kan de bestelling niet worden geleverd.

 1. Klachtenprocedure

 1. Indien u een klacht heeft over uw bestelling en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Restauranthouder, dan kunt u bij Restauranthouder telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens in deze de Algemene Voorwaarden.

 2. Restauranthouder spant zich in om u zo spoedig mogelijk een reactie op uw klacht te geven.

 3. Restauranthouder geeft u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Restauranthouder binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op uw klacht.

 4. U kunt, indien u een natuurlijke persoon bent, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 1. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Restauranthouder jegens u wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door u betaalde prijs (inclusief btw), met een maximum van € 100,- (inclusief btw).

 2. Aansprakelijkheid van Restauranthouder jegens u voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 3. De aansprakelijkheid van Restauranthouder jegens u wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien u Restauranthouder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Restauranthouder ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Restauranthouder in staat is adequaat te reageren.

 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Restauranthouder meldt.

 5. De bepalingen in Artikel 11.2 tot en met Artikel 11.4 zijn niet van toepassing indien u consument bent, niet-handelend in uitoefening van uw beroep of bedrijf. Aangezien er onder de Overeenkomst slechts relatief geringe bedragen verschuldigd zijn, blijft Artikel 11.1 onverkort van toepassing, ook als u consument bent als bedoeld in de voorgaande zin.

 6. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Restauranthouder of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.

 7. In geval van overmacht is Restauranthouder niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij u ontstane schade.

 1. Persoonsgegevens

 1. Restauranthouder verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

 1. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Restauranthouder gevestigd is.

 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

 


 

2. Privacybeleid

Via de Website worden persoonsgegevens verwerkt. Restaurant acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Restaurant en ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Restaurant zich aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de Website en het plaatsen van een bestelling verstrekt Gebruiker bepaalde gegevens. Restaurant bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door Gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Restaurant zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:

PersoonsgegevenVerwerking/DoelBewaartermijn

Aanhef- Voor persoonlijke aanhef
Onbepaald*

Voornaam / Achternaam- Identificatie Afnemer
- Reviews (alleen Voornaam, na toestemming)
Onbepaald*

Bezorg/Afleveradres- Identificatie Afnemer
- Bezorgadres
Onbepaald*

E-mailadres- Identificatie Afnemer
- Loginnaam Account
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Onbepaald*

Telefoonnummer- Identificatie Afnemer
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Onbepaald*

Wachtwoord- Toegang Account
Tot Account wordt verwijderd

Geboortedatum- Leeftijdscontrole bij bestellen alcohol en tabak
Onbepaald*

Taalvoorkeur- Weergave website / webshop en communicatie met Gebruiker/Afnemer in gewenste taal
(Lokale cookie)

Device token (voor push notification)- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Onbepaald*

IP-adres- Fraudepreventie
7 dagen

Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis- Financiële administratie
Onbepaald*

Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging- Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)
7 dagen

Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer)- Afhandeling (online) betalingen
- Fraudepreventie
0 dagen (worden niet opgeslagen)**

* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:

 • Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;

 • Gebruiker een rechtspersoon betreft;

 • Gebruiker een Account heeft aangemaakt;

 • Gebruiker spaarpunten heeft verzameld;

 • Gebruiker toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen;

 • Gebruiker op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan);

 • Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden bewaard.

In bovengenoemde gevallen dient de Gebruiker expliciet bij Restaurant aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot Gebruiker/Afnemer te herleiden zijn.

** Betalingen verricht Afnemer direct bij een Payment Service Provider (PSP). Website verstuurt geen persoonsgegevens naar PSP, eventuele ontvangen persoonsgegevens worden direct verwijderd. Een PSP is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voldoet aan die wetgeving en andere wetgevingen toepasselijk.

Afhandelen bestelling

Wanneer Gebruiker bij Restaurant een bestelling plaatst, maakt Restaurant voor de afhandeling daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Restaurant en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Account

Gebruiker kan zich registreren om een Account aan te maken om zo makkelijker van de Website gebruikt te kunnen maken, gedane bestellingen in te zien, status facturen te bekijken, etc. Na registratie worden door Gebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

Mailings

Indien Gebruiker toesteming heeft gegeven kan Restaurant Gebruiker op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan Restaurant locatiegegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, voor het bezorgen van een bestelling. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Restaurant zal persoonsgegevens Gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Website kan Restaurant persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Restaurant neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Website zijn verbonden. Restaurant kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Restaurant raadt Gebruikers aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Gebruiker te allen tijde contact opnemen met Restaurant. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Restaurant raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.


 

3. Cookiebeleid

Door de Website te openen en te gebruiken, gaat Gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

 

'Cookies' zijn stukjes informatie met alleen tekst die een website/applicatie voor registratiedoeleinden overdraagt aan de apparatuur voor het bezoeken van websites/applicaties. De Website kan met behulp van cookies belangrijke informatie onthouden waardoor gebruik van de Website gemakkelijker wordt gemaakt. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de 'levensduur' van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of Gebruiker is aangemeld op een Account of niet. Net als de meeste websites gebruikt de Website cookies voor verschillende doeleinden om de online-ervaring van Gebruikers te verbeteren en voor analyses. De Website gebruikt cookies specifiek voor de volgende doeleinden:

 1. Analytische doeleinden: om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Website te verbeteren. Door cookies te gebruiken, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar totale patronen, zoals het aantal bezoekers, bezoeken, bestellingen, soorten browsers, soorten apparaten, etc. Dergelijke analyses worden gebruikt om inzichten te krijgen over hoe de functionaliteit en gebruikerservaring van de Website kan worden verbeterd. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en verkregen gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

 2. Opslaan voorkeuren: om bepaalde gebruikersvoorkeuren voor de Website op te slaan. Wij kunnen bijvoorbeeld de taalkeuze opslaan in een cookie, zodat de Website direct in de gewenste taal kan worden getoond als Gebruiker terugkeert op de Website. Cookies die eventueel persoonsgegevens bevatten kan Gebruiker zelf (de)activeren. Waar mogelijk worden eventuele persoonsgegevens ook niet overgedragen naar de webserver maar alleen lokaal opgeslagen (zogenaamde lokale opslag, in het Engels: local storage).

 

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat Gebruiker de Website verlaat, bijvoorbeeld voor het tussentijds opslaan van producten van de bestelling of het unieke bestelnummer voor het kunnen verwerken van de bestelling.

 

Permanente cookies blijven langer in het cookiebestand van de browser. De duur hangt af van de ingestelde levensduur van de specifieke cookie, bijvoorbeeld voor het opslaan van de taalvoorkeur of adresgegevens van Gebruiker.

 

Controleer de ondersteuningspagina's voor cookie-instellingen van de browser voor de meest actuele instructies om opgeslagen cookies te bekijken, te verwijderen of instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen.

 

Indien Gebruiker alle cookies uitschakelt, kan mogelijk geen gebruik worden gemaakt van alle functies van Website.

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Restaurant raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Wilt u een bestelling plaatsen? Klik dan op www.thesushiboutique.nl

bottom of page